+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

CEL I ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem kompetencji osobistych.

Podczas szkolenia szczegółowo zostaną przedstawione zagadnienia związane z psychologicznymi aspektami prowadzenia mediacji. Omówiony zostanie psychologiczny status uczestników postępowania – mediatora, stron i ich pełnomocników – w kontekście relacji, jakie między nimi zachodzą,

Naszym celem jest wskazanie na pozycję mediatora, jako pomocnika stron w wypracowaniu porozumienia. W dużej mierze od jego kompetencji, umiejętności i wrażliwości zależy efektywność postępowania mediacyjnego. Mając powyższe na uwadze uczestnicy szkolenia poznają podstawowe schematy zachowań zwaśnionych osób, możliwości oddziaływania na nie oraz zarządzania kryzysem. Omówiona zostanie także relacja między pełnomocnikami i ich mocodawcami (stronami) oraz jej potencjalny wpływ na przebieg mediacji. W tym zakresie również wskazane zostaną możliwe środki oddziaływania na pełnomocników przez mediatora, tak aby wykorzystać ich autorytet do optymalizacji przebiegu postępowania.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
  • Mediator – kwalifikacje osobowe.
  • Mediacja umowna a sądowa – rozpoznanie istoty i charakteru sporu.
  • Psychologiczny zarys zachowań uczestników sporu.
  • Sposoby oddziaływania mediatora na strony oraz przebieg postępowania.
  • Pozycjonowanie pełnomocników stron w sporze.
  • Sposoby oddziaływania mediatora na pełnomocników stron.
  • Elementy psychologii komunikacji (psychologiczne zasady rozwiązywania konfliktów, psychologiczne aspekty perswazji, również w kontekście pracy z oporem uczestnika mediacji, rozpoznawanie postaw uczestników mediacji, podstawowe rodzaje sygnałów niewerbalnych).
  • Wpływ wybranych cech psychologicznych uczestników mediacji na jej przebieg.
TRENERZY
  • prof. dr hab. Marek Leśniak jest profesorem uczelnianym na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Wydziale Prawa i Administracji) oraz członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Warszawie. Posiada wykształcenie prawnicze oraz psychologiczne. Jest po aplikacji i egzaminie prokuratorskim. Opublikował kilkadziesiąt publikacji z zakresu kryminalistyki oraz psychologii sądowej. Przez cztery kadencje (20 lat) był biegłym sądowym z zakresu badań dokumentów oraz badań poligraficznych. 
  • prof. dr hab. Rafał Blicharz – wieloletni mediator,  specjalizuje się w mediacjach w sprawach gospodarczych i cywilnych w szczególności w sprawach z zakresu prawa handlowego, konkurencji, prawa własności intelektualnej, prawa budowlanego oraz zamówień publicznych.
TERMIN

17 lutego 2023 r., godz. 15:30 – 18:30.

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b).

CERTYFIKAT

Każdy Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

CENA

Cena za trening wynosi 450,00 zł +23% VAT. 

Do 10 stycznia obowiązuje cena promocyjna 390,00 zł + 23% VAT

Termin na przyjmowanie zgłoszeń upływa 10 lutego 2023 r.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej lub kontakt pod adresem mediacje@us.edu.pl