+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

Przebieg mediacji

 

Przewodnik po mediacji

KIEDY SPÓR TOCZY SIĘ PRZED SĄDEM 

To, że nasza sprawa już toczy się przed sądem nie oznacza, że nie może być ona zakończona w postępowaniu mediacyjnym. Oto jak w tym przypadku możemy udać się do mediacji:

 

1.  Mediacja może być prowadzona na podstawie postawienia sądu o skierowaniu sprawy do mediacji.  Sąd może samodzielnie skierować strony do mediacji, aż do zamknięcia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę. Postanowienie może zostać wydane na posiedzeniu niejawnym, a więc bez udziału Stron.

Decyzja sądu zależy od tego, jak sąd ocenia charakter sprawy i szanse na zawarcie ugody.

Istotne jest, że sąd może skierować strony do mediacji tylko raz w toku postępowania, dlatego warto jest skorzystać z tej szansy i podjąć próbę wypracowania ugody.

Ważne!

Postanowienie sądu nie jest dla stron wiążące. Przystąpienie do mediacji zawsze zależy od ich woli.

 

2.  Po zamknięciu pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę  sąd może skierować strony do mediacji tylko na zgodny wniosek stron.

W takim wypadku Strona wnosi o mediację ustnie na rozprawie lub składa pisemny wniosek.

Ważne!

W trakcie postępowania sądowego strony mogą prowadzić mediację również niezależnie, na podstawie umowy o mediację.

3. Istnieje również możliwość, że Strony przed wszczęciem postępowania sądowego, zawarły umowę o mediację na wypadek powstania zaistniałego sporu (odniesienie do pkt Ważne! Należy pamiętać, że…). W takim wypadku sąd kieruje strony do mediacji na zarzut pozwanego, zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

KIEDY SPÓR NIE TOCZY SIĘ PRZED SĄDEM 

Gdy sprawa nie została jeszcze skierowana na drogę postępowania sądowego, Strony mogą same wyjść z inicjatywą rozwiązania sporu w drodze mediacji.

 

W tej sytuacji istnieją następujące możliwości:

 

1.  Mediacja może odbyć się na podstawie zawartej między stronami umowy o mediację.

Pomimo tego, że przepisy nie przewidują szczególnej formy dla umowy o mediację, ważne jest, ze względów praktycznych, aby umowa przybrała formę pisemną.

Umowa o mediację powinna zawierać:

  • zgodę na udział w mediacji,
  • przedmiot mediacji, czyli to, czego dotyczy sprawa (np. o zapłaty na podstawie umowy o dzieło nr 2/12/2014),
  • osobę mediatora lub sposób wyboru mediatora.

Ważne!

Należy pamiętać, że umowa o mediację nie musi zostać zawarta dopiero na etapie istnienia sporu. Coraz częstszą praktyką jest bowiem zawieranie umowy o mediację na wypadek powstania między stronami sporu w przyszłości. Umowy takie tworzone są przy zawieraniu umów głównych, np. umowy o robot budowlane, umowy o dzieło i mogą przybrać dwojaki kształt: odrębnej umowy o mediację lub klauzuli mediacyjnej.

 

2. Jeżeli Strony nie zawarły powyższej umowy, a jedna ze Stron chce wziąć udział w mediacji, może ona złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji. 

 

Wniosek składa się w sekretariacie Ośrodka Mediacji.

 

W takiej sytuacji, do przeprowadzenia mediacji konieczna jest zgoda drugiej Strony.

Ważne!

Mediacja w sprawach karnych może być prowadzona wyłączenie w ramach postępowania karnego.

PRZEBIEG MEDIACJI

Mediator lub pracownik sekretariatu Ośrodka Mediacji niezwłocznie po otrzymaniu wniosku lub postanowienia sądu ustala termin pierwszego spotkania.

Termin posiedzenia mediacyjnego jest ustalany w taki sposób, aby był on dogodny dla wszystkich uczestników mediacji. Dlatego też spotkania mediacyjne mogą odbywać się zarówno w godzinach dopołudniowych jak i popołudniowych.

Skuteczna mediacja składa się zazwyczaj z trzech do pięciu spotkań mediacyjnych. Jedno spotkanie z mediatorem trwa około 1,5 godziny.

Podczas mediacji Uczestnicy występują w roli równoprawnych uczestników rozmowy. Postępowanie mediacyjne daje Stronom szansę decydowania o losach i wyniku zaistniałego pomiędzy nimi konfliktu.

Mediator, w przeciwieństwie do sędziego czy arbitra, nie szuka winnych i nie narzuca własnych rozwiązań. Jego rolą, jako bezstronnego i neutralnego w stosunku do konfliktu uczestnika mediacji, jest stworzenie warunków niezbędnych dla świadomej i efektywnej rozmowy Stron.

Ważne!

W postępowaniu mediacyjnym udział mogą brać również pełnomocnicy Stron. Jeżeli pełnomocnicy nie uczestniczą w ustalonym, konkretnym spotkaniu z mediatorem, nie ma żadnych przeciwwskazań, aby Strony kontaktowały się z nimi telefonicznie.

ZAKOŃCZENIE MEDIACJI

Jeżeli Strony dojdą do porozumienia, mediacja kończy się podpisaniem ugody.

Ugodę tworzona jest przez Strony z pomocą Mediatora. Gotowa treść ugody może zostać skonsultowana przez Strony z pełnomocnikami, w celu zweryfikowania czy jest ona dla Stron korzystna.

Ważne!

Ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem, a więc stanowi tytuł egzekucyjny. Ugoda taka, po zatwierdzeniu przez sąd przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym, bez potrzeby nadawania jej klauzuli wykonalności w osobnym postępowaniu.

Ugoda może być zatwierdzona przez sąd bez względu na to czy jest prowadzona na podstawie postanowienia sądu czy umowy o mediację.

Bez względu na wynik mediacji, jeżeli sprawa jest kierowana z sądu, Mediator sporządza protokół z przebiegu postępowania mediacyjnego.

W protokole  oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko i adresy stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik mediacji. Jeżeli strony zawarły ugodę, mediator zamieszcza ją w protokole lub załącza do niego.

Jeżeli mediacja nie zakończyła się podpisaniem ugody, protokół nie może zawierać żadnych informacji na temat przedstawionych w mediacji propozycji ugodowych, propozycji wzajemnych ustępstw, stanowisk Stron lub innych faktów związanych z prowadzeniem postępowania mediacyjnego.

Ważne!

Zgoda na wzięcie udziału w mediacji nie zamyka drogi do postępowania sądowego. Jeżeli Strony w toku mediacji nie dojdą do porozumienia, mogą one kontynuować spór przed sądem.