+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

Najczęściej zadawane pytania

Jak długo trwa mediacja?
Długość mediacji uzależniona jest całkowicie od stron. To od ich zaangażowania i woli zależy jak szybko znajdą rozwiązanie, które zakończy ich spór. Skuteczna mediacja składa się zazwyczaj z trzech do pięciu spotkań mediacyjnych. Jedno spotkanie z mediatorem trwa w większości przypadków około 1,5 godziny.W przypadku mediacji prowadzonych na podstawie postanowienia Sądu, czas trwania mediacji wynosi 1 miesiąc. Okres ten może być jednak, na zgodny wniosek Stron, przedłużony.

 

Czy zgoda na mediację zamyka drogę do sądu?
Nie. Jeżeli Strony w toku mediacji nie dojdą do porozumienia, mogą one kontynuować spór przed sądem.

 

Gdzie odbywają się spotkania z mediatorem?
Spotkania odbywają się w siedzibie Ośrodka Mediacji przy ul. Bankowej 11b w Katowicach (centrum Katowic), pokój 3.41, piętro III (budynek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego).

 

Czy mediator może zeznawać w sądzie o tym czego dowiedział się w związku z prowadzeniem postępowania mediacyjnego?
Nie. Jedną z głównych zasad mediacji jest jej poufność. Oznacza to, że mediator jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko,          o czym dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji. Ponadto, przepisy regulujące mediację dają gwarancję, że bezskuteczne jest powoływanie się przed sądem na to, co zostało powiedziane lub ustalone w mediacji.

 

Czy Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji organizuje szkolenia z zakresu mediacji?

Tak. Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji organizuje szereg szkoleń zarówno dla osób, które dopiero chcą zostać mediatorami jak i szkoleń specjalistycznych, z zakresu konkretnych dziedzin spraw mediacyjnych, np. z mediacji gospodarczych, rodzinnych itp.  Wszelkie, szczegółowe informacje na temat aktualnie organizowanych przez ŚCAM szkoleń znajdą Państwo tutaj

Czy moja sprawa nadaje się do mediacji?
K
ażda sprawa nadaje się do mediacji, o ile strony chcą mediować.

 

Jakie dokumenty powinienem zabrać na spotkanie mediacyjne?
Mediator nie rozstrzyga konfliktu i nie wydaje wyroku, dlatego zazwyczaj nie jest konieczne przedkładanie mediatorowi żadnych dokumentów ani dowodów związanych z konfliktem.Zdarza się jednak, że mediator w celu przyspieszenia mediacji prosi strony o udostępnienie pewnych dokumentów związanych ze sporem. W takim przypadku mediator lub pracownik Ośrodka Mediacji sam poinformuje o tym strony.Na posiedzenie mediacyjne należy zabrać ze sobą :

  • dowód tożsamości,
  • w przypadku mediacji rodzinnych, w których treść ugody odnosić ma się również do dzieci – PESEL dzieci
  • jeśli do prowadzenia postępowania mediacyjnego został ustanowiony pełnomocnik – pełnomocnictwo.

 

Czy sąd może odmówić zatwierdzenia ugody?
Sąd odmówi zatwierdzenia ugody, w całości lub części, jeżeli ugoda:

  • jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego,
  • zmierza do obejścia prawa,
  • gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

Jednakże obowiązkiem Mediatora jest czuwanie nad tym, aby ugoda w pełni nadawała się do zatwierdzenia przez sąd. W razie jakichkolwiek wątpliwości, Strony mogą skonsultować treść ugody ze swoimi pełnomocnikami.

 

Jak można skontaktować się ze Śląskim Centrum Arbitrażu i Mediacji?

W razie jakichkolwiek  pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z sekretariatem Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji pod numerem tel. 515 166 005 lub też mailowy mediacje@us.edu.pl

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.