+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

O mediacji

 

CZYM JEST MEDIACJA?

 

Przez mediację rozumie się dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna i bezstronna osoba, za zgodą stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem. Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i, jeśli taka jest wola stron, zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie.*

*(Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 26 czerwca 2006).

Idea, która przyświeca mediacji to przede wszystkim pokazanie społeczeństwu, że istnieje inna, alternatywna metoda rozwiązywania sporów, bez konieczności angażowania organów wymiaru sprawiedliwości.

Mediacja polega na wypracowaniu przez strony ugodowego wariantu rozwiązania konfliktu. Tym samym wpływa to na odciążenie i usprawnienie działania sądownictwa na terenie naszego kraju.

Mediator, w odróżnieniu od arbitra, sędziego czy doradcy, nie przedstawia propozycji rozwiązania ani nie wyraża własnej opinii. To skłóceni uczestnicy konfliktu odnajdują odpowiednie dla siebie rozwiązanie.

 

1) ZASADY MEDIACJI

-Dobrowolność. Decyzja o przystąpieniu do udziału w mediacji, jego kontynuowaniu oraz podpisaniu ugody zawsze należy do Stron. Zasada dobrowolności mediacji ma zastosowanie również w przypadku kierowania sprawy do mediacji przez Sąd.

-Poufność. Mediator jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał w związku z prowadzeniem mediacji. Mediator nie może być również powoływany w roli świadka  co do okoliczności, o jakich dowiedział się w trakcie mediacji. Z tego obowiązku Mediatora mogą zwolnić jedynie same Strony. Zasada poufności mediacji obowiązuje, także w stosunku do samych Stron mediacji. Strony nie mogą powoływać się na to, czego dowiedziały się podczas mediacji.

-Bezstronność. Mediator nie jest stronniczy i nie przychyla się do racji żadnej ze Stron. Jego zadaniem jest utrzymanie równowagi pomiędzy Stronami, tak aby umożliwić wypracowanie rozwiązania, które będzie w odpowiadać potrzebom i interesom wszystkich uczestników mediacji.

-Neutralność. Rolą Mediatora jest stworzenie warunków sprzyjających szczerej i konstruktywnej rozmowie. Mediator nie narzuca swoich rozwiązań, a jedynie wspiera swobodną wymianę poglądów, precyzuje wypowiedzi  pełni i pomaga wypracować rozwiązanie, które będzie odzwierciedleniem faktycznej woli stron. Nie ma on interesu w przyjęciu przez Strony jakichkolwiek postanowień ugodowych.

2) ZALETY MEDIACJI

Korzyści płynące z mediacji różnią się w zależności od rodzaju mediacji (mediacji cywilnej, gospodarczej, rodzinnej czy karnej). Można jednak wskazać pewne, uniwersalne zalety mediacji.

-Realny wpływ Stron mediacji na treść ugody. Mediacja, w przeciwieństwie do postępowania sądowego, daje możliwość elastycznego kształtowania swojej sytuacji przez Strony.

-Szybkość mediacji. Postępowanie mediacyjne, dzięki swojej elastyczności jest zdecydowanie krótsze niż postępowanie sądowe. Długość mediacji uzależniona jest wyłącznie od woli i zaangażowania Stron. W naszym Ośrodku mediacje prowadzone są zarówno w godzinach dopołudniowych, jak i popołudniowych co znacznie ułatwia ustalenie dogodnego terminu mediacji.

-Oszczędność kosztów. Koszty mediacji są zazwyczaj dużo niższe niż koszty postępowania sądowego. Zaletą mediacji jest to, że o wysokości opłaty mediacyjnej dowiadujemy się przed rozpoczęciem postępowania mediacyjnego, a więc w jej trakcie nie zostaniemy zaskoczeni dodatkowymi kosztami. Dodatkowym atutem jest to, że zawarcie ugody w toku postępowania sądowego  powoduje zwrot 3/4 opłaty sądowej od pozwu.

-Mediacja umożliwia utrzymanie relacji łączących Strony. Jest to bardzo istotne w przypadku, gdy Strony łączą trwałe relacje (np. rodzinne). W przypadku mediacji cywilnych lub gospodarczych, mediacja jest szansą na utrzymanie lub wznowienie kontaktów biznesowych pomiędzy skonfliktowanymi Stronami.

-Poufność mediacji. Przebieg mediacji, uzgodnienia, propozycje ugodowe oraz wszelkie informacje związane z mediacją są objęte tajemnicą.  Mediator musi zachować w tajemnicy wszystko, czego dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji. Jedynie Strony mają możliwość zwolnienia go z tego obowiązku.

-Odformalizowany charakter mediacji. Strony mogą swobodnie dostosowywać przebieg mediacji do swoich potrzeb, co nigdy nie będzie osiągalne przy postępowaniu sądowym. Mediacja umożliwia nieskrepowaną wymianę poglądów, a przede wszystkim elastyczne wypracowanie propozycji ugodowych. Postępowanie mediacyjne umożliwia tworzenie rozwiązań, które w pełni wyrażą wolę Stron.