+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

Koszty mediacji

Koszty mediacji prowadzonych na podstawie postanowienia sądu

 

Koszty mediacji określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym z dnia 20 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 921).

W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu,jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:

 1. przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
 2. wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;
 3. korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.
Koszty mediacji umownych
 1. Na koszty mediacji składają się:
  • opłata mediacyjna,
  • wydatki mediatora.
 2. Opłata mediacyjna:
  • w sprawach o prawa majątkowe wynosi od 2% – 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 500 zł za całość postępowania mediacyjnego. Wysokość opłaty mediacyjnej jest uzależniona od skomplikowania sprawy i jest każdorazowo ustalana przez Mediatora przed wszczęciem postępowania mediacyjnego;
  • w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynosi nie mniej niż 500 zł za całość postępowania mediacyjnego. Wysokość opłaty mediacyjnej jest uzależniona od skomplikowania sprawy oraz liczby spotkań i jest każdorazowo ustalana przez Mediatora przed wszczęciem postępowania mediacyjnego
 3. W przypadku prowadzenia mediacji przez więcej niż jednego mediatora, opłata mediacyjna wzrasta odpowiednio.
 4. Wydatki mediatora obejmują w szczególności: koszty podróży, koszty noclegu, opłaty za opinie biegłych, wynagrodzenie tłumaczy, najem pomieszczenia.
 5. Koszt najmu pomieszczenia wynosi 70 zł za każde posiedzenie.
 6. Wskazane w niniejszym paragrafie kwoty są kwotami netto.
 7. O ile strony w umowie nie uzgodniły inaczej, koszty mediacji pokrywane są przez strony w równych częściach. Za wniesienie opłaty strony są odpowiedzialne solidarnie.