+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska
ORGANIZATORZY

Dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ, dr Dominika Bek, Redakcja „Forum Polityki Kryminalnej” oraz Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji Fundacji WPiA UŚ Facultas Iuridica

TERMIN

26 maja 2022 r. (czwartek) w godzinach od 10:00 do 15:00.

MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się online za pośrednictwem platformy Zoom.

CEL I ADRESACI KONFERENCJI

Konferencja organizowana w ramach II Śląskiego Forum Polityki Kryminalnej skierowana jest do prawników, psychologów i socjologów, a także tych, którzy w swej praktyce zawodowej mają do czynienia z mediacją.

To już drugie spotkanie z cykl. Zeszłoroczna konferencja poświęcona bolesnemu problemowi samobójstw dziecięcych zaowocowała tematycznym numerem „Forum Polityki Kryminalnej” vol 2 (https://journals.us.edu.pl/index.php/FPK/issue/view/1191)

Tym razem przedmiotem interdyscyplinarnej refleksji postanowiliśmy uczynić instytucję mediacji. Specyficzne wyzwania, jakie wiążą się ze stosowaniem narzędzi sprawiedliwości naprawczej w reżimie odpowiedzialności represyjnej, pozwalają na wyodrębnienie tej grupy zagadnień. Mediacja w postępowaniu karnym i w sprawach nieletnich wciąż nie cieszy się dużą popularnością. W regulacjach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej pojawia się rzadko i stosowana jest ze zmiennym szczęściem. W postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu wykonawczym – praktycznie nie istnieje. Równocześnie, korzyści, jakie płyną z dobrze przeprowadzonej mediacji dla pokrzywdzonego, sprawcy, ale też wymiaru sprawiedliwości i całego społeczeństwa wydają się nie do przecenienia. Jak lepiej i skuteczniej wykorzystać ten potencjał? O udział we wspólnej próbie odpowiedzi na to pytanie prosimy zarówno naukowców zainteresowanych mediacją w obszarze szeroko rozumianego prawa karnego, jak i praktyków, którzy stykają się z mediacją jako mediatorzy, sędziowie, prokuratorzy, policjanci, czy członkowie organów dyscyplinarnych.

Konferencja skierowana jest zarówno do prawników, jak i psychologów i socjologów, a także tych, którzy w swej praktyce zawodowej mają do czynienia z mediacją.

UDZIAŁ CZYNNY W KONFERENCJI

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie propozycji wystąpień w jednym z następujących obszarów zagadnień:

  • Rola mediacji w rozwiązaniu konfliktu między sprawcą a pokrzywdzonym – aspekty psychologiczne i społeczne
  • Odpowiedzialność naprawcza a odpowiedzialność represyjna – razem czy osobno?
  • Mediacja w prawie i postępowaniu karnym
  • Mediacja w prawie wykroczeń i postępowaniu w sprawach o wykroczenia
  • Mediacja w prawie i postępowaniu dyscyplinarnym
  • Mediacja w postępowaniu w sprawach nieletnich
  • Mediacja w postępowaniach wykonawczych

Termin przyjmowania zgłoszeń udziału czynnego upływa 31 marca 2022 r.

Zgłoszenia udziału czynnego i krótkie (1/2 strony) abstrakty przyjmujemy do 31 marca 2022 r.

Osoby zainteresowane udziałem czynnym w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj.

W przypadku większej liczby zgłoszeń Komitet Naukowy wybierze najlepsze z nich. Zgłoszone referaty, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w półroczniku „Forum Polityki Kryminalnej”.

Na pisemne wersje referatów przeznaczone do publikacji czekamy do 31 maja 2022 r.

UDZIAŁ BIERNY W KONFERENCJI

Osoby zainteresowane udziałem biernym w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj.

Termin przyjmowania zgłoszeń udziału biernego upływa 22 maja 2022 r.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Zapraszamy do kontaktu pod adresem: dominika.bek@us.edu.pl.