+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

Opis projektu

Projekt pt.: „Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” nr POWR.02.17.00-00-0078/17-00, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest standaryzacja działania Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w oparciu o jednolite Standardy funkcjonowania sieci CAM. Projekt ma również zwiększyć liczbę sporów gospodarczych rozwiązywanych w drodze postępowania mediacyjnego. Główne zadanie projektu to przede wszystkim ułatwienie dostępu do postępowania mediacyjnego, podniesienie poziomu wiedzy, wzrost świadomości interesariuszy mediacji oraz wzrost zaufania środowiska do tego sposobu rozwiązywania sporów.

Projekt przyczyni się do wzrostu liczby spraw rozwiązywanych drogą mediacji, a tym samym przyspieszenia postępowań sądowych, odciążenia sądów rozpoznających sprawy gospodarcze. Zwiększenie liczby spraw rozwiązywanych w drodze mediacji będzie możliwe poprzez ułatwiony dostęp do infrastruktury i zaplecza technicznego, upowszechnienie informacji o mediacji oraz umocnienie zaufania do procedury mediacji oraz samego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Efektem projektu ma być utworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu zarządzania informacją o mediacji w sprawach gospodarczych poprzez:

  • zintegrowanie wiedzy (pomimo rozproszonych przepisów prawnych w zakresie mediacji oraz pozostałych metod ADR),
  • ujednolicenie praktyki mediacji w sprawach gospodarczych (pomimo wielości organizacji zajmujących się tematyką ADR oraz mediatorów niezrzeszonych),
  • podniesienie kompetencji podmiotów świadczących usługi mediacyjne w sprawach gospodarczych, a w konsekwencji poprawa jakości usług mediacyjnych.

 

Grupę docelową projektu stanowią: 


  • przedstawiciele sądownictwa, prokuratury i środowiska mediatorów.

 

Wartość Projektu:
 1 144 362,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich:
 964 468,29 zł